Άρθρο 11: Όργανα της µεταπτυχιακής σχολής


1. Όργανα της µεταπτυχιακής σχολής είναι:
α) ο κοσµήτορας µεταπτυχιακής σχολής,

β) η κοσµητεία µεταπτυχιακής σχολής,

γ) ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος και

δ) γ) η οµάδα διδασκόντων προγράµµατος.

2. Ο κοσµήτορας της µεταπτυχιακής σχολής:
α) είναι καθηγητής πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος και

β) εκλέγεται και παύεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων περί
εκλογής και πάυσης των κοσµητόρων, για τριετία θητεία, µετά από
προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη.
3. Ο κοσµήτορας της µεταπτυχιακής σχολής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες
και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού:

α) συγκαλεί την κοσµητεία, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, εισηγείται για
θέµατα των αρµοδιοτήτων της και προεδρεύει των εργασιών της,

β) επιβλέπει την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών και την τήρηση των
νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού,

γ) προϊσταται των υπηρεσιών της κοσµητείας,

δ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της κοσµητείας και

ε) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων
θεµάτων.
4. Ο κοσµήτορας της µεταπτυχιακής σχολής αναπληρώνεται από τον
διευθυντή προγράµµατος µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών που έχει
τον περισσότερο χρόνο στη θέση αυτή και είναι µέλος της κοσµητείας της
µεταπτυχιακής σχολής.
5. Η κοσµητεία της µεταπτυχιακής σχολής αποτελείται από:

α) τον κοσµήτορα της µεταπτυχιακής σχολής,

β) τους διευθυντές των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών και

γ) δύο µεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπροσώπους των µεταπτυχιακών
φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι υποψήφιος διδάκτορας, εφόσον στο
ίδρυµα υφίστανται σπουδές τρίτου κύκλου.

6. Ο συνολικός αριθµός των µελών της κοσµητείας της µεταπτυχιακής σχολής
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς. Όταν απαιτείται, οι διευθυντές
προγραµµάτων ορίζονται εκ περιτροπής από όλες τις σχολές µε διαδικασία
που ορίζεται στον οργανισµό του ιδρύµατος.
7. Η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού:

α) εισήγηση προς τον πρύτανη της πολιτικής του ιδρύµατος για την
ανάπτυξη των µεταπτυχιακών και και τον τακτικό απολογισµό των
σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύµατος
και των αποφάσεων του συµβουλίου του,

β) γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραµµάτων µεταπτυχιακών
και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,

γ) εισήγηση προς τον πρύτανη των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και,
όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, µετά από πρόταση που
διατυπώνεται από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για τον σκοπό αυτό,

δ) ανάθεση της υλοποίησης των εγκεκριµένων προγραµµάτων σπουδών
σε οµάδες διδασκόντων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 40 για
τα προγράµµατα σπουδών συνεργασίας,

ε) συνεργασία µε τις κοσµητείες των σχολών του ιδρύµατος για την
υποστήριξη της υλοποίησης των εγκεκριµένων προγραµµάτων
µεταπτυχιακών σπουδών,

στ) απονοµή διπλωµάτων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν,
διδακτορικών σπουδών,

ζ) οργάνωση προγραµµάτων σπουδών σε συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα
εκπαίδευσης και έρευνας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,

η) διατύπωση γνώµης για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του
ιδρύµατος σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές,

θ) οργάνωση των υπηρεσιών της κοσµητείας µεταπτυχιακών σπουδών,

ι) συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραµµάτων
σπουδών,

ια) αξιολόγηση του διδακτικού έργου της σχολής,

ιβ) έγκριση συµβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών των υποψηφίων
διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου και

ιγ) διατύπωση γνώµης προς το συµβούλιο του ιδρύµατος για την τυχόν
καταβολή διδάκτρων, καθώς και για το ύψος τους, από τους
µεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριµένου προγράµµατος.
8. Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος και ο
αναπληρωτής του εκλέγονται από την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος
µε απλή πλειοψηφία του αριθµού των διδασκόντων για διετή θητεία.
Ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω προβλέπονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.
Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του
νόµου αυτού:

α) συγκαλεί την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος και προεδρεύει των
εργασιών της,

β) εισηγείται στην οµάδα για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων της,

γ) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εσωτερικού κανονισµού,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων
θεµάτων,

ε) διαβιβάζει στην κοσµητεία της µεταπτυχιακής σχολής τις απόψεις της
οµάδας διδασκόντων,

στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράµµατος και την
διαβιβάζει στην κοσµητεία της µεταπτυχιακής σχολής.
9. Ο αναπληρωτής του διευθυντή προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών
ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει ο διευθυντής και τον αναπληρώνει
όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
10. Η οµάδα διδασκόντων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος
απαρτίζεται από τους διδάσκοντες στο πρόγραµµα και εξασφαλίζει την
εφαρµογή του προγράµµατος και τη συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτό.
Έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του νόµου αυτού:

α) εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και συνεχή βελτίωση της µάθησης
σε αυτό και

β) διατύπωση γνώµης προς την κοσµητεία για τρόπους βελτίωσης του
προγράµµατος σπουδών.
11. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση µίας
ή περισσότερων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µεταπτυχιακών σχολών και για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
ακαδηµαϊκά και λοιπά κριτήρια και οι διαδικασίες για την έγκριση
προγραµµάτων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,
ορίζονται στον Οργανισµό.
12. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του εσωτερικού κανονισµού του ιδρύµατος αποτελεί ο
κανονισµός µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στον οποίον
προβλέπονται ιδίως η δοµή και οι κανόνες λειτουργίες των µεταπτυχιακών
και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών προγραµµάτων σπουδών, ο αριθµός και ο
τρόπος επιλογής των εισακτέων σε αυτά, τα κριτήρια γλωσσοµάθειας, καθώς
και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες ακαδηµαϊκές µονάδες,
οι µέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά
προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, οι υποχρεώσεις για
την λήψη του διπλώµατος, κλπ.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 11: Όργανα της µεταπτυχιακής σχολής

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format