Άρθρο 10: Όργανα του προγράµµατος σπουδών


Όργανα του προγράµµατος σπουδών είναι:
α) ο διευθυντής του προγράµµατος σπουδών και

β) η συνέλευση.

Α) Ο διευθυντής του προγράµµατος σπουδών:
1. Ο διευθυντής του προγράµµατος σπουδών και ο αναπληρωτής του
εκλέγονται για δύο έτη από τη συνέλευση του προγράµµατος σπουδών, µε
απλή πλειοψηφία των παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Ειδικότερα29
θέµατα για την εφαρµογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό του ιδρύµατος.
2. Ο διευθυντής του προγράµµατος σπουδών έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:

α) συγκαλεί τη συνέλευση, εισηγείται για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων της και
προεδρεύει των εργασιών της,

β) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εσωτερικού κανονισµού,

γ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων
θεµάτων,

δ) διαβιβάζει στην κοσµητεία τις απόψεις της συνέλευσης και

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράµµατος και την
διαβιβάζει στην κοσµητεία.

3. Ο αναπληρωτής του διευθυντή ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει
ο διευθυντής και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Β) Η γενική συνέλευση:
4. Η συνέλευση του προγράµµατος σπουδών απαρτίζεται από καθηγητές
όλων των βαθµίδων που διδάσκουν στο οικείο πρόγραµµα σπουδών και από
εκπροσώπους των φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραµµα αυτό.
Ο αριθµός των καθηγητών και φοιτητών, ο τρόπος συγκρότησης της
συνέλευσης και η δυνατότητα εκ περιτροπής συµµετοχής καθηγητών σε αυτή
καθορίζονται στον Οργανισµό.
5. Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού:

α) την εκλογή του διευθυντή του προγράµµατος σπουδών και του
αναπληρωτή του µε άµεση και καθολική ψηφοφορία των καθηγητών του
προγράµµατος,

β) την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της
µάθησης σε αυτό,

γ) τον ορισµό των διδασκόντων των µαθηµάτων του προγράµµατος
σπουδών,

δ) την επιλογή των συγγραµµάτων για κάθε µάθηµα του προγράµµατος
σπουδών,

ε) τη διατύπωση γνώµης προς την κοσµητεία για τρόπους βελτίωσης του
προγράµµατος σπουδών,

στ) τη συγκέντρωση και διαβίβαση στην κοσµητεία των ετήσιων
δραστηριοτήτων του προγράµµατος σπουδών και

ζ) την εισήγηση για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 10: Όργανα του προγράµµατος σπουδών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format