Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη»


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό, για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών στην Ελλάδα και πέντε (5) υποτροφιών στο εξωτερικό, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), για τις ειδικεύσεις που απαιτείται, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.
Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οι υποτροφίες για την Ελλάδα περιλαμβάνουν τους εξής τομείς επιστημών, τις ειδικεύσεις ανά τομέα, τις οριζόμενες για κάθε ειδίκευση θέσεις υποτροφιών Επιστημονική
περιοχή.
Επιστήμες Ζωής
Χ031260955.123.999 Φυσιολογία
Χ041261814.123.999 Ανατομία
Χ051261815.123.999 Παθολογική Ανατομική
Θετικές Επιστήμες
Χ011260287.121.999 Αστρονομία
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Χ071261816.128.999 Διδακτική των Γλωσσών ως Ξένων ή Δεύτερων
Χ081261817.128.999 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου: Θεωρία και Πράξη
Χ061261810.128.999 Διακυβέρνηση και Πολιτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Χ091261818.128.999 Ανθρωπολογία της Παγκοσμιοποίησης και της Μετανάστευσης
Χ101261819.128.999 Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις Της Συγκίνησης Στην Επικοινωνία
Επιστήμες Υλικών
Χ111261820.129.999 Νανοτεχνολογία
Επιστήμες Τεχνολογίας
Χ121261821.130.999 Χημεία Τροφίμων
Επιστήμες Μηχανικού
Χ021261198.122.999 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οι υποτροφίες εξωτερικού περιλαμβάνουν τους εξής τομείς επιστημών.
Θετικές Επιστήμες
Χ011251822.121.999 Πιθανότητες-Στατιστική
Επιστήμες Μηχανικού
Χ021251198.122.999 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Χ031251812.122.999 Τεχνολογία Υλικών
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Χ051251813.128.999 Θεωρία και Κριτική της Σύγχρονης Τέχνης
Χ041250299.128.999 Μουσειολογία Θεωρία και Κριτική της Σύγχρονης Τέχνης Ιστορία και Κοινωνιολογία των Μουσείων και των Εκθεσιακών Πρακτικών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα γραφεία του Ι.Κ.Υ., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, τ.κ. 14234, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ισογείου, όπου στεγάζεται το Ι.Κ.Υ.
– στις 19 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 : εξέταση ξένων γλωσσών.
– στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00: εξέταση μαθημάτων στις επιστημονικές περιοχές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνολογίας.
– στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00: εξέταση μαθημάτων στις επιστημονικές περιοχές Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Υλικών και Επιστήμες Μηχανικού.
από επιτροπές, οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Δ. 18/1941.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη. Η υποτροφία μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εγκριτική απόφαση του υπουργού Οικονομικών (Κ.Δ. 18/1941, άρθρ. 22).
Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα (450,00 €) ευρώ το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στην τελευταία περίπτωση στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό, και μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη συμβολαίου υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.
Προκειμένου για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής και του θέματος του υποψηφίου διδάκτορα.
Προκειμένου για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην χώρα σπουδών, διαφορετικά, από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/41).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/ της υποτρόφου του/ της οποίου/ ας η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα προγράμματα, ούτε σε περισσότερες από μία ειδικεύσεις.
Περισσότερες πληροφορίες


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη»

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format