Υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ. για το έτος 2012-2013


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ
Θα χορηγηθεί αριθμός υποτροφιών, αρχικά για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για τόσα έτη, όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία ως ελάχιστο όριο φοίτησης σε κάθε Σχολή/Τμήμα και με ποσό υποτροφίας 345,00 € το μήνα, για προπτυχιακές σπουδές (ενδιαμέσων ετών-όχι πρωτοετείς) στις Σχολές/ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου, σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς αποφοίτους σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να φοιτήσουν στο Α.Π.Θ.
Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται:
1. Η εξαιρετική επίδοση στη διάρκεια των σπουδών στο Α.Π.Θ.
2. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και
3. Η οικονομική κατάσταση του/της υποψηφίου/ας.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση χορήγησης υποτροφίας
(διατίθεται από το Τμήμα Σπουδών) είναι:
1. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας επικολλημένη στην αίτηση.
2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, στο οποίο θα αναγράφεται: α) το σύνολο των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, β) το άθροισμα των διδακτικών μονάδων που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο/η υποψήφιος/α στις προβλεπόμενες εξετάσεις και ο μέσος όρος βαθμολογίας και γ) η ημερομηνία πρώτης εγγραφής στη Σχολή/ Τμήμα που φοιτά.
3. Πιστοποιητικό του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης ότι ο/η υποψήφιος/α γνωρίζει τη Νέα Ελληνική Γλώσσα σε βαθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η επίδοση του/της υποψηφίου/ας σε βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10).
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας του/της υποψηφίου/ας σχετικά με την οικονομική κατάσταση του/της υποψηφίου/ας και της οικογενείας του/της.
5. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι τόσο ο/η ίδιος/α όσο και κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του/της ή ελληνική, καθώς και ότι κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού ή ο/η σύζυγος δεν είναι μόνιμος/η κάτοικος της Ελλάδας.
6. Βεβαίωση που να πιστοποιεί την υπηκοότητα και την καταγωγή του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι κανένας δεν έχει ελληνική καταγωγή.
7. Συστατικές επιστολές από δύο τουλάχιστον αρμόδια πρόσωπα.
Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θα χορηγηθεί αριθμός υποτροφιών σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψηφίους/ες διδάκτορες, που έχουν γίνει δεκτοί/ές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις Σχολές ή τα Τμήματα του Α.Π.Θ. με ποσό υποτροφίας 450,00€ το μήνα και με δυνατότητα ανανέωσης που να μην ξεπερνά τα δύο (2) ή τρία (3) έτη συνολικά. Οι όροι για τη χορήγηση και την ανανέωση των υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών αναγράφονται στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Πανεπιστημίου.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση χορήγησης υποτροφίας
(διατίθεται από το Τμήμα Σπουδών) είναι:
1. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας επικολλημένη στην αίτηση.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής από τη Σχολή/ Τμήμα στο οποίο θα αναγράφεται, για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ο κλάδος ειδίκευσης και η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που είναι εγγεγραμμένοι/ες, και για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
3. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, το οποίο εφόσον είναι από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ισοτιμία από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” ή “ΑΡΙΣΤΑ”.
4. Ευνοϊκή εισήγηση α) για την περίπτωση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές: της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της οικείας Σχολής/Τμήματος του Α.Π.Θ. β) για την περίπτωση χορήγησης υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: του/της Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας ή των μελών της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνοδευόμενη από αναλυτική παρουσίαση της προσωπικότητας του/της υποψηφίου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με βάση ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της οικείας Σχολής/ Τμήματος του Α.Π.Θ.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας του/της υποψηφίου/ας σχετικά με την οικονομική κατάσταση του/της ίδιου/ας και της οικογενείας του/της.
6. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι τόσο ο/η ίδιος/α όσο και κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του/της ή ελληνική, καθώς και ότι κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού ή ο/η σύζυγος δεν είναι μόνιμος /η κάτοικος της Ελλάδας.
7. Συστατικές επιστολές από δύο (2) τουλάχιστον αρμόδια πρόσωπα.
8. Πιστοποιητικό του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης ότι ο/η υποψήφιος/α γνωρίζει τη Νέα Ελληνική Γλώσσα σε βαθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η επίδοση του/της υποψηφίου/ας σε βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10).
9. Βεβαίωση που να πιστοποιεί την υπηκοότητα και την καταγωγή του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι κανένας δεν έχει ελληνική καταγωγή.
10. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών υποβάλλονται από την 19η Νοεμβρίου έως την 14η Δεκεμβρίου 2012 από τους/τις ίδιους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στην Επιτροπή Σπουδών, (Τμήμα Σπουδών Α.Π.Θ., ισόγειο κτρ. Κ. Καραθεοδωρή).
2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλονται από την 19η Νοεμβρίου έως την 14η Δεκεμβρίου 2012 στην οικεία Σχολή/Τμήμα, από όπου και διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην Επιτροπή Σπουδών (αντίγραφο της αίτησης κατατίθεται και στην Επιτροπή Σπουδών).
Ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών η 1η Ιανουαρίου 2013.
3. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας, β) μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό με την προϋπόθεση όμως ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που υποχρεώνεται να ορίσει η κάθε συμβαλλόμενη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης.
4. Η Επιτροπή Σπουδών του Α.Π.Θ. η οποία είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων μπορεί να ζητήσει από τους/τις ενδιαφερομένους/ες να προσκομίσουν σε τακτή προθεσμία και επιπλέον δικαιολογητικά, εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αποδείξουν περαιτέρω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.
5. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών καλούνται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον μελών της Επιτροπής Σπουδών μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Σπουδών.
Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έξοδα ταξιδιού από και προς τη χώρα του/της υποτρόφου δεν προβλέπονται, όπως επίσης δεν προβλέπεται τακτική ή έκτακτη ενίσχυση σε υποτρόφους με οικογενειακές υποχρεώσεις.
2. Οι υπότροφοι έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
3. Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα για τη χορήγηση υποτροφίας στο Α.Π.Θ. είναι άκυρες. Όσοι/Όσες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, πρέπει να υποβάλουν νέες αιτήσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω και σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4. Η Επιτροπή Σπουδών, στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον ο σχετικός προϋπολογισμός υποτροφιών μειωθεί ή δεν τροφοδοτηθεί, μπορεί να προχωρήσει σε περικοπή ή αναστολή χορήγησης των υποτροφιών.
Ε΄. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εφόσον ο κατάλογος με τα ονόματα των δικαιούχων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ., όλοι οι υπότροφοι (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) στο εξής θα έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν υπό την καθοδήγηση του/της Επόπτη/τριας Καθηγητή/τριάς τους (που θα οριστεί από τη Σχολή/Τμήμα φοίτησής τους) καθώς και τον Πρόεδρο της Σχολής/Τμήματός τους, για είκοσι (20) ώρες το μήνα σε εκπαιδευτικές – ερευνητικές δραστηριότητες στην οικεία Σχολή/Τμήμα.
Επιπλέον ο/η υπότροφος στο τέλος κάθε μήνα θα καταθέτει στο Τμήμα Σπουδών Βεβαίωση (σχετικό έντυπο παρέχεται από το Τμήμα Σπουδών) για τη συμμετοχή του/της, υπογεγραμμένη από τον/την Επόπτη/τρια και τον Πρόεδρο της Σχολής/ του Τμήματος που φοιτά, προκειμένου να του/της αποδοθεί η Υποτροφία.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα του/της αποδίδεται η Υποτροφία.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ. για το έτος 2012-2013

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format