Υποτροφίες για φοιτητές θεολογικής σχολής από την Ακαδημία Αθηνών


Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προσκαλεί τους άπορους φοιτητές Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα της δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη, να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η υποτροφία που θα χορηγηθεί είναι μία (1) και χορηγείται εις μνήμην: α) των πέντε θυσιασθέντων μελών της οικογενείας του κ. Λουκιανού Νικολαΐδη κατά την περίοδο γενοκτονίας Ελλήνων Ποντίων από τους Τούρκους: πατέρα – αδελφού απαγχονισθέντων, αδελφού εξαφανισθέντος, μητέρας και αδελφού θανόντων σε εξορία και β) του Ακαδημαϊκού Δημητρίου Μπαλάνου.
Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:
1. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια (χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της δωρεάς επαρκούν.
2. Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να διανύουν το πρώτο έτος των σπουδών τους και να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” και διαγωγή τουλάχιστον “Κοσμία”.
3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα, θα λαμβάνεται υπ.’ όψιν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευομένων τέκνων.
Ως απορία νοείται η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των σπουδών.
4. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.
5. Το ποσόν της υποτροφίας ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300€) μηνιαίως.
6. Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) από την αρμόδια Επιτροπή. Ημέρα επιλογής ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2013 και ώρα η 10η πρωϊνή.
7. Ως κριτήριο επιλογής του υποτρόφου ορίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου του Λυκείου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Σε περίπτωση σύγκρισης των προσωπικών και οικογενειακών εισοδημάτων ισοβαθμούντων υποψηφίων, θα λαμβάνεται υπ.’ όψιν όχι μόνο το ύψος των ποσών των προσωπικών και οικογενειακών εισοδημάτων, αλλά και ο αριθμός των προστατευομένων μελών των οικογενειών των υποψηφίων.
8. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής, αίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” και διαγωγή τουλάχιστον “Κοσμία”.
β) Βεβαίωση του οικείου τμήματος της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου περί του ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος και φοιτά σ’ αυτό.
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) 1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου (σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος).
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο: i) τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειας του υποψηφίου, ii) τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας του υποψηφίου ή άλλου πιστοποιητικού που αποδεικνύει τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας.
Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
Τα της παροχής της υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας των Εθνικών Κληροδοτημάτων σε συνδυασμό με τους όρους της δωρεάς του κ. Λουκιανού Νικολαΐδη.
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664736).
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 02/01/2013


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Υποτροφίες για φοιτητές θεολογικής σχολής από την Ακαδημία Αθηνών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format