Περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med


Στο πλαίσιο του διεπιστηµονικού προγράµµατος MISTRALS (Mediterranean Integrated Studies at Regional And Local Scales) το οποίο συνδιευθύνεται, για το
γαλλικό του σκέλος, από το Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) και το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ανάπτυξη (IRD) σε συνεργασία µε άλλους 11 φορείς έρευνας, το περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med αποτελεί µία πρωτοβουλία της γαλλικής συνεργασίας για τις χώρες της Μεσογείου, έχοντας ως στόχο τη δηµιουργία και την ενδυνάµωση επιστηµονικών και τεχνολογικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου και τη δικτύωση σχετικά µε έρευνες που εστιάζουν στην
αειφόρο ανάπτυξη και την κατανόηση της περιβαλλοντικής λειτουργίας της Λεκάνης της Μεσογείου.
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη Γαλλία και αφορά τις µεσογειακές χώρες. Στόχος του προγράµµατος είναι να ευνοηθούν οι ανταλλαγές και να δηµιουργηθούν πολυµερείς συνεργασίες, µε τη στήριξη της κινητικότητας των ερευνητών στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προγραµµάτων και σεµιναρίων, εργαστηρίων και περιφερειακών επιστηµονικών συνεδρίων.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα θέµατα του τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης τα οποία σχετίζονται µε την κατανόηση της περιβαλλοντικής λειτουργίας της Λεκάνης της Μεσογείου.
Προτεραιότητα έχουν τα προγράµµατα που συµβάλλουν στη δικτύωση ινστιτούτων, εργαστηρίων, εγκαταστάσεων, σταθµών, παρατηρητηρίων και εκπαιδευτικών υποδοµών.
Έτσι, τα παρακάτω θέµατα προωθούνται ιδιαίτερα:
* Η Μεσόγειος Θάλασσα: ο ρόλος της σε σχέση µε το
κλίµα στις βόρειες και στις νότιες περιοχές της λεκάνης.
* Περιβάλλον και αειφόρος ανάτυξη:
– Οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου, κλίµατος, περιβάλλοντος
και η εξέλιξη του µεσογειακού περιβάλλοντος,
– Η ερηµοποίηση
– Το γίγνεσθαι της µεσογειακής βιοποικιλότητας,
– Οι παράκτιες ζώνες: τόπος ανταλλαγών και ζωής,
– Οι φυσικοί κίνδυνοι, στο πλαίσιο της πλανητικής
αλλαγής και της αυξάνουσας ανθρωπογενούς πίεσης,
* ∆ιαχείριση πόρων: η αξιολόγηση και η σωστή
διαχείριση των πόρων στη λεκάνη της Μεσογείου –
ενδεικτικά, το πρόβληµα του καθαρισµού του ύδατος,
* Για µία αειφόρο διακυβέρνηση στη Μεσόγειο:
– Βιώσιµη πόλη: συνθήκες διαβίωσης στην πόλη,
κοινωνίες, κρίσεις,
– Πολιτικές και κοινωνικές δοµές,
– ∆ηµόσιες πολιτικές και εδαφική δικαιοσύνη στη
Μεσόγειο,
– Σχέσεις της αστικής και της αγροτικής ανάπτυξης στη
Μεσόγειο
* Αρχαιολογία και αειφόρος ανάπτυξη στη Μεσόγειο (προστασία των φυσικών τοπίων καθώς και αυτών που στην αρχαιότητα είχαν υποστεί ανθρώπινη παρέµβαση και της πολιτιστικής κληρονοµιάς σ’ ένα αποσταθεροποιηµένο περιβάλλον λόγω των οικονοµικών και τουριστικών ροών, µελέτες για την προσαρµογή στο
φυσικό περιβάλλον).
Κάθε πρόταση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και ένα ερευνητικό σκέλος και µπορεί να συµπεριλαµβάνει και σκέλη που αφορούν την καινοτοµία και/ή την κατάρτιση. Η διάρκεια της πρότασης ορίζεται στα δύο χρόνια.
Οι εργασίες του προγράµµατος ENVI-Med απευθύνονται σε µονάδες και εργαστήρια ερευνών ιδιωτικών ή δηµόσιων φορέων, τα οποία υπάγονται σε Ιδρύµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις. Προωθείται η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και η συµµετοχή των κοινωνικο-
οικονοµικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών.
Το συνολικό ποσό που χορηγείται από το Υπουργείο των Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 40 000 € για τα δύο χρόνια που θα διαρκέσει το πρόγραµµα.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας: 12 Ιουνίου 2012
Έντυπα υποβολής υποψηφιότητας στα γαλλικά ή στα αγγλικά, διαθέσιµα στη στήλη ENVI-Med της ιστοσελίδας
του MISTRALS: www.mistrals-home.org


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format