Υποτροφίες για παιδιά ναυτικών και υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση


Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει υποτροφίες σε παιδιά ναυτικών και υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2013 για: Ανώτατες / Ανώτερες / Μεταλυκειακές σπουδές
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε αναγνώριση της μακράς και ευδόκιμης υπηρεσίας των γονέων.
Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του την χορήγηση ή μη υποτροφίας και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων. Επίσης, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.
Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν αίτηση. Αιτήσεις που δεν θα πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης, αποσύρονται αυτόματα από την διαδικασία αξιολόγησης.
ΑΝΩΤΑΤΕΣ / ΑΝΩΤΕΡΕΣ / ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Θα χορηγηθούν υποτροφίες με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2013 για τα ακόλουθα επίπεδα σπουδών στην Ελλάδα:
α) Ανώτατες και Ανώτερες Σπουδές σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας).
β) Σπουδές σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
γ) Σπουδές σε Ιδιωτικά Κολλέγια, που διαθέτουν επίσημο τίτλο συνεργασίας με αναγνωρισμένα στον τόπο τους Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
α) Οι υποψήφιοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου με Γενικό Βαθμό τουλάχιστον 12,00 ή να φοιτούν στην Γ΄ Λυκείου και ο Μ.Ο. βαθμολογίας του Α΄ τετραμήνου να είναι τουλάχιστον 12,00.
β) Οι υποψήφιοι, παιδιά εργαζομένων του Ομίλου Ωνάση, που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, θα πρέπει να έχουν το αντίστοιχο απολυτήριο Λυκείου της χώρας σπουδών τους ή να φοιτούν στην αντίστοιχη με την Γ΄ Λυκείου με τις ισότιμες ως άνω βαθμολογίες.
Προσοχή
Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις που αφορούν σε προπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού μόνο στην περίπτωση μονίμων κατοίκων εξωτερικού.
γ) Προϋπηρεσία γονέα: Τουλάχιστον 15 χρόνια πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας ή 20 χρόνια συνεχούς υπαλληλικής εργασίας.
1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Ζητούνται απλές, μη επικυρωμένες φωτοτυπίες των επισήμων εγγράφων.
1) Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης: διατίθεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: (www.onassis.gr – Υποτροφίες – Υποτροφίες για Έλληνες – Ειδικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για τα Παιδιά Ναυτικών και Υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση – Όμιλος Ωνάση – Υποτροφίες για Ανώτατες / Ανώτερες / Μεταλυκειακές Σπουδές).
Συμπληρώνεται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς καμμία παράλειψη από τον ίδιο τον υποψήφιο. (βλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, σελ. 3, παρ. 1). Τα δικαιολογητικά που ακολουθούν αποστέλλονται ταχυδρομικά (βλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, σελ. 3, παρ. 1)
2) Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο)
3) Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου.
Από υποψήφιους που φοιτούν στην τελευταία τάξη του Λυκείου, αντίγραφο Βαθμολογίας α΄τετραμήνου με το Μ.Ο. (μπορεί να αποσταλεί μέχρι 28/02/2013)
4) Επίσημο αποδεικτικό/πτυχίο ξένης γλώσσας (για υποψήφιους Πανεπιστημίων του εξωτερικού). Εφ’ όσον ο υποψήφιος κατέχει απολυτήριο Λυκείου της χώρας στην οποία θα συνεχίσει τις σπουδές του, ή είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού/πτυχίου ξένης γλώσσας.
5) Βεβαίωση εγγραφής σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή, για τους ήδη εγγεγραμμένους υποψήφιους, καθώς και αναλυτική βαθμολογία προηγουμένων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Σε περίπτωση υποψηφίων για σπουδές σε Ιδιωτικά Κολλέγια απαιτείται επιπλέον: Βεβαίωση του Κολλεγίου για την επίσημη συνεργασία του με Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.
6) Βεβαίωση της Εταιρείας για την πραγματική προϋπηρεσία των γονέων στον Όμιλο Ωνάση.
7) Από τους άρρενες υποψηφίους (άνω των 18 ετών): πιστοποιητικό αναβολής στράτευσης για λόγους σπουδών ή απαλλαγής ή εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους μόνον ηλεκτρονικά και αποστέλλουν τα λοιπά δικαιολογητικά ταχυδρομικά, ως εξής:
Βήμα 1ο) Συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.gr -Υποτροφίες ?Υποτροφίες για Έλληνες – Ειδικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για τα Παιδιά Ναυτικών και Υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση ? Όμιλος Ωνάση – Υποτροφίες για Ανώτατες / Ανώτερες / Μεταλυκειακές Σπουδές) – Ηλεκτρονική αίτηση, μέχρι και 31/01/2013.
Βήμα 2ο) Συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν ταχυδρομικά συστημένα μέχρι και 31/01/2013 (σφραγίδα με ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρομείο) στην διεύθυνση:
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
& ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ
[Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης] (Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)
2. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία χώρες.
3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη.
Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. από Πανεπιστήμια του εξωτερικού) πρέπει να είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, διαφορετικά να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
4. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Γι΄αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απλές φωτοτυπίες, των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται:
α) σε 300 Ευρώ για υποτρόφους που σπουδάζουν στην ίδια πόλη με την μόνιμη κατοικία της οικογένειας, ή σε απόσταση μέχρι 40χλμ. από αυτή και
β) σε 600 Ευρώ, για υποτρόφους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.
Στους υποτρόφους, χορηγείται επιπλέον ποσό μέχρι 3.000 Ευρώ, έναντι διδάκτρων ή/και εξόδων πρώτης εγκατάστασης, εάν οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα, ή διεξάγονται σε άλλη πόλη από την μόνιμη οικογενειακή κατοικία. Η καταβολή και το ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται κατά περίπτωση.
Τα ποσά αυτά είναι τα ανώτατα που μπορεί να καταβληθούν. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει την καταβολή μερικής υποτροφίας ή την ανάκλησή της, αν ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να καλύψει μέρος ή το σύνολο του κόστους σπουδών του με άλλο τρόπο (άλλη υποτροφία/χορηγία, έμμισθη απασχόληση στο Πανεπιστήμιο, κ.λπ.).
Η υποτροφία προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο στον υπότροφο, η δε καταβολή της αρχίζει μετά την υποβολή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που είχε υποβάλει και ενέκρινε το Ίδρυμα, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους υποψήφιους τον Ιούλιο 2013, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
τηλ: 210 37 13 055, fax: 210 33 15 913
ηλ. διεύθυνση: krousaki.fph@onassis.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Υποτροφίες για παιδιά ναυτικών και υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format