Ανταποδοτικές υποτροφίες για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ.


το Α.Π.Θ. ανακοίνωσε ότι χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του.
Οι υπότροφοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής/του Τμήματος που φοιτούν, με φυσική παρουσία σε μονάδες εκπαίδευσης & έρευνας όπως εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες (όχι προσώπων), με αντιμισθία το ποσό των 8 ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα παρακρατηθεί), και με ώρες παρουσίας που δε θα υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τις σαράντα (40) μηνιαίως και συνολικά για έξι μήνες (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο & Νοέμβριο 2013).
Ο αριθμός των υποτρόφων ανά Σχολή/ Τμήμα είναι συγκεκριμένος και ορίζεται από την Επιτροπή Σπουδών.
Η τελική επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Επιτροπή Σπουδών μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων των Σχολών και των Τμημάτων (Γ.Σ.ή Δ.Σ.).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων που φοιτούν σε προθεσμίες που ορίζονται κάθε έτος από αυτές.
Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι:
– για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι/ες να φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές/Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Ε΄ ή Ζ΄ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές/Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Ε΄, Ζ΄ ή Θ΄ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές 6ετούς φοίτησης).
– για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι/ες να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης
Τα κριτήρια επιλογής, κατά προτεραιότητα, για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά είναι:
1. Η εξαιρετική επίδοση (ορίζεται με απόφαση της Σχολής ή του Τμήματος και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους).
2. Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, για όλους τους/τις υποψηφίους/ες, να μην υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, για όσους/όσες προέρχονται από οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν αδελφό/ή φοιτητή/τρια σε άλλη πόλη να μην υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ και πρόσθετα το προσωπικό εισόδημα των υποψηφίων για το οικονομικό έτος 2013 να μην υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.
3. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι που θα αξιολογούνται από τα όργανα της Σχολής/του Τμήματος και τεκμηριώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά.
4. Ο/Η υποψήφιος/α οφείλει να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ.
Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής / του Τμήματος, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφιότητας, διαβιβάζει στην Επιτροπή Σπουδών το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου 2012 πίνακα με τα ονόματα όλων των υποψηφίων σύμφωνα με τη σειρά που κατατάσσονται, το βαθμό επίδοσης, το οικογενειακό εισόδημα και τους κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους που επικαλούνται, καθώς και την εκπαιδευτική ή ερευνητική μονάδα που θα τοποθετηθούν.
Η υποτροφία καταβάλλεται στο/στη δικαιούχο κάθε μήνα, μετά από γραπτή βεβαίωση (σχετικό έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών) στην οποία βεβαιώνεται ο ακριβής αριθμός ωρών παρουσίας. Η βεβαίωση υπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ το οποίο έχει ορισθεί από τη Σχολή/Τμήμα ως υπεύθυνο διαχείρισης του Προγράμματος των Ανταποδοτικών Υποτροφιών, τον Πρόεδρο της Σχολής/ του Τμήματος που φοιτά ο/η υπότροφος, σφραγίζεται από τη Γραμματεία και υποβάλλεται στο Τμήμα Σπουδών στο τέλος κάθε μήνα. Η διαδικασία απόδοσης (πληρωμής) της υποτροφίας πραγματοποιείται από το Τμήμα Σπουδών.
Ο/Η υπότροφος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από τη Σχολή ή το Τμήμα σχετικά με την παρουσία του/της και επίσης να τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών απόδοσης της υποτροφίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της υποτρόφου, η Επιτροπή Σπουδών διακόπτει την υποτροφία, η οποία αυτομάτως παραχωρείται σε επόμενο αναπληρωματικό μέλος.
Δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας, για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών/τριών.
Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα των ανταποδοτικών υποτροφιών, οι υπότροφοι άλλων φορέων καθώς και οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής ή του Τμήματός τους για τη λήψη του πτυχίου τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Σπουδών (Υπεύθυνη η κ. Ε. Χρυσοβελίδου, τηλ. 2310 996771).


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Ανταποδοτικές υποτροφίες για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format