Προσλήψεις στα Ελληνικά Πετρέλαια


Στην πρόσληψη Ηλεκτρολόγων προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια σύμφωνα με “Τα Νέα”.
Την πρόσληψη τεχνιτών ηλεκτρολόγων συντήρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακοίνωσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Το προσωπικό θα απασχοληθεί σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
Οι ενδιαφερόμενοι, για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (TEE 2ου Κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Ηλεκτρολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτείται επαγγελματική άδεια Α’, Γ’, και ΣΤ’ τάξης και συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε βιομηχανία, σε θάλαμο ελέγχου και χειρισμών διανομής ηλεκτρικής ισχύος ή στη συντήρηση υποσταθμών διανομής μέσης ή υψηλής τάσης ή σε εγκατάσταση υποσταθμών διανομής μέσης ή υψηλής τάσης.
Η προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη κατά σειρά προτίμησης.
Οι υποψήφιοι, για να αποδείξουν την προϋπηρεσία τους, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικές βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και θα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, καθώς και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης, απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας, την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόληψης. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ολα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.
ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ως επιθυμητά προσόντα καθορίζονται τα εξής: 1. Εμπειρία σε ηλεκτρονικά ισχύος, PLC και γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου. 2. Γνώση χρήσης Η/Υ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν καλή δυνατότητα επικοινωνίας, εργατικότητα, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία, και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 28ο έτος (δηλαδή, το έτος γέννησής τους να μην είναι προγενέστερο του 1984).
Όσοι προσληφθούν θα πρέπει να αποδεχτούν απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.
Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας) θα θεωρηθεί συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο δήμο, λογαρια σμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατοχής πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης . Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής Γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης (ΤΗΝ).
Η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων λήγει τη Μ. Πέμπτη 12 Απριλίου 2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :
-Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστείλλουν βιογραφικά σημειώματα
-Να συμπληρώσουν όλα τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*)
-Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.
Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Η αναλυτική προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.hellenic petroleum.gr).
Πηγή: dimosio.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Προσλήψεις στα Ελληνικά Πετρέλαια

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format